دوره 12، شماره 2 - ( 11-1396 )                   جلد 12 شماره 2 صفحات 153-142 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- استاد، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. ، khojasteh_r@scu.ac.ir
2- کارشناس ارشد مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
3- دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
چکیده:   (4011 مشاهده)
هدف چشم‌پوشی از فعالیت و رفتاری که فرد خواهان آن است یا عمل‌کردن به گونه‌ای که مطلوب فرد نیست، فداکاری قلمداد می‌شود. نتایج مطالعات رابطه فداکاری و کیفیت زناشویی متفاوت و متناقض است. هدف این پژوهش برآورد اندازه اثر کلی (همبستگی) فداکاری و کیفیت زناشویی بود.
مواد و روش ها برای دستیابی به این هدف، ادبیات پژوهشی مربوط به رابطه این متغیرها، در پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های انتشار‌یافته در مجله‌های علمی بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۷ بررسی شد. ۲۱ پژوهش (۶ پایان‌نامه و ۱۵ مقاله) بر اساس معیارهای این پژوهش وارد فراتحلیل شدند. این ۲۱ پژوهش شامل ۷۶ اندازه اثر مستقل برای رابطه فداکاری و کیفیت زناشویی بود. نتایج حاصل از بررسی سوگیری انتشار، نشان‌دهنده نبود سوگیری در انتشار بود. 
یافته ها نتایج نشان داد میزان اندازه اثر در مدل اثرهای تصادفی برای رابطه فداکاری و کیفیت زناشویی ۰/۱۷۹ است که در سطح ۰/۰۱>P معنی‌دار است. هرچند این میزان اندازه اثر بر اساس شاخص تفسیری کوهن نسبتاً کم است، ولی بررسی نقش متغیرهای تعدیل‌‌کننده نشان داد رابطه فداکاری و کیفیت زناشویی، تحت تأثیر متغیرهای نوع انتشار و محل پژوهش است؛ به گونه‌ای که این میزان اثر در پژوهش‌های انجام‌شده در ایران به میزان ۰/۴۲۵ افزایش یافت. 
نتیجه گیری نتایج این فراتحلیل نشان داد فداکاری یک متغیر متأثر از بافت فرهنگی و اجتماعی است. همچنین درباره مضامین نظری و کاربردی یافته‌های این پژوهش به تفصیل بحث شد.
واژه‌های کلیدی: فراتحلیل، فداکاری، کیفیت زناشویی
متن کامل [PDF 5882 kb]   (2152 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2350 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/1/23 | پذیرش: 1397/7/28 | انتشار: 1396/7/1

فهرست منابع
1. Albughubeysh, T. (2018). [The predictin marital satisfaction of men and women based on variables of approach motives, avoidance motives of sacrificing behavior (Persian)] [MSc. thesis]. Ahvaz: Shahid Chamran University of Ahvaz.
2. Anderson, S. A., & Sabatelli, R. M. (2007). Family interaction: A multigenerational developmental perspective. Boston: Allyn and Bacon.
3. Blair, S. L. (1993). Employment, family, and perception of marital quality among husbands and wives. Journal of Family Issues, 14(2), 189-212. [DOI:10.1177/019251393014002003] [DOI:10.1177/019251393014002003]
4. Cao, H., Fang, X., Fine, M. A., Ju, X., Lan, J., & Zhou, N. (2017). Sacrifice, commitment, and marital quality in the early years of Chinese marriage: An actor–partner interdependence moderation model. Journal of Social and Personal Relationships, 34(7), 1122-44. [DOI:10.1177/0265407516670041] [DOI:10.1177/0265407516670041]
5. Corkery, S. A., Curran, M. A., & Parkman, A. (2011). Spirituality, sacrifice, and relationship quality for expectant cohabitors. Marriage & Family Review, 47(6), 345-62. [DOI:10.1080/01494929.2011.594213] [DOI:10.1080/01494929.2011.594213]
6. Curran, M. A., Burke, T. J., Young, V. J., & Totenhagen, C. J. (2015). Relational sacrifices about intimate behavior and relationship quality for expectant cohabitors. Marriage & Family Review, 52(5), 442-60. [DOI:10.1080/01494929.2015.1113225] [DOI:10.1080/01494929.2015.1113225]
7. Dehghanpour, S. (2016). [The relation of commitment, fairness perception, and marital satisfaction with sacrifice in married women in Ahvaz (Persian)] [MSc. thesis]. Ahvaz: Shahid Chamran University of Ahvaz.
8. Figuerres, K. Sh. (2008). Sacrifice in marriage: Motives, behaviors, and outcomes [MSc. thesis]. Provo: Brigham Young University.
9. Ghorbani Zadeh, V., & Hassan Nangir, S. T. (2014). [Meta-analysis application guide with CMA-2 Software (Persian)]. Tehran: Sociologists Publication.
10. Higgins, J., & Thompson, S. G. (2002). Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. Statistics in Medicine, 21(11), 1539-58. [DOI:10.1002/sim.1186] [PMID] [DOI:10.1002/sim.1186]
11. Hooman, H. A. (2008). [Handbook on meta-analysis in scientific research (Persian)]. Tehran: SAMT.
12. Hussain, R. T. (2007). A study of sacrifice in marital relationships [PhD. dissertation]. Karachi: University of Karachi.
13. IImpett, E. A., & Gordon, A. M. (2008). For the good of others: Toward a positive psychology of sacrifice. In S. J. Lopez (Ed.), Praeger perspectives. Positive psychology: Exploring the best in people, Vol. 2. Capitalizing on emotional experiences (pp. 79-100). Westport: Greenwood Publishing Group.
14. Impett, E. A., Gere, J., Kogan, A., Gordon, A. M., & Keltner, D. (2014). How sacrifice impacts the giver and the recipient: Insights from approach‐ avoidance motivational theory. Journal of Personality, 82(5), 390-401. [DOI:10.1111/jopy.12070] [PMID] [DOI:10.1111/jopy.12070]
15. Impett, E. A., Gordon, A. M., Kogan, A., Oveis, C., Gable, S. L., & Keltner, D. (2010). Moving toward more perfect ::::::union::::::s: daily and long-term consequences of approach and avoidance goals in romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 99(6), 948-63. [DOI:10.1037/a0020271] [PMID] [DOI:10.1037/a0020271]
16. Impett, E. A., Kogan, A., English, T., John, O., Oveis, C., Gordon, A. M., & Keltner, D. (2012). Suppression sours sacrifice: Emotional and relational costs of suppressing emotions in romantic relationships. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(6), 707-20. [DOI:10.1177/0146167212437249] [PMID] [DOI:10.1177/0146167212437249]
17. Impett, E. A., Le, B. M., Kogan, A., Oveis, C., & Keltner, D. (2014). When you think your partner is holding back: The costs of perceived partner suppression during relationship sacrifice. Social Psychological and Personality Science, 5(5), 542-49. [DOI:10.1177/1948550613514455] [DOI:10.1177/1948550613514455]
18. Kavand, M. (2012). [An investigation of the relation of sacrificing behaviors, motivations for sacrifice and perception of equity with marital intimacy in elementary student's parents in Boroujerd (Persian)] [MSc. thesis]. Ahvaz: Shahid Chmran University of Ahvaz.
19. Khojasteh Mehr, R., Kerachian, M., & Shirali Nia, Kh. (2015). [Mediating role of spouse's perception of sacrificing behaviors in the relationship between attachment styles and marital quality (Persian)]. Family Psychology, 1(2), 31-40.
20. Khojasteh Mehr, R., Mohammadi, R., Soudani, M., & Abbaspour, Z. (2018). [The lived experience of sacrifice in enduring marriages: A descriptive phenomenological psychological study (Persian)]. Journal of Counseling Research, 17(65), 150-87.
21. KhojastehMehr, R., Kavand, M, & Soudani, M. (2017). Interaction between sacrificing behaviors and equity perception: How does it contribute to marital intimacy. International Journal of Psychology, 11(2), 175-95.
22. Lan, J., Li, X., Cao, H., Zhou, N., Lin, X., Deng, L., et al. (2017). Inequity of sacrifice and marital satisfaction in Chinese young couples. Journal of Family Therapy, 39(2), 169-92. [DOI:10.1111/1467-6427.12153] [DOI:10.1111/1467-6427.12153]
23. Le, B. M., & Impett, E. A. (2013). When holding back helps: Suppressing negative emotions during sacrifice feels authentic and is beneficial for highly interdependent people. Psychological Science, 24(9), 1809-15. [DOI:10.1177/0956797613475365] [PMID] [DOI:10.1177/0956797613475365]
24. Lucas, A. (2016). Marital Quality. Encyclopedia of Family Studies, 1-2. [DOI:10.1002/9781119085621.wbefs056] [DOI:10.1002/9781119085621.wbefs056]
25. Mattingly, B. A., & Clark, E. M. (2012). Weakening relationships we try to preserve: Motivated sacrifice, attachment, and relationship quality. Journal of Applied Social Psychology, 42(2), 373-86. [DOI:10.1111/j.1559-1816.2011.00893.x] [DOI:10.1111/j.1559-1816.2011.00893.x]
26. Mohammadlo, H., Kargarbarzi, H., Kanbani, M., & Amini Yeganeh, P. (2016).[The relationship between the spouse's perception of sacrificing behavior and family functioning and marital satisfaction in the elderly retired nurses of Tehran (Persian)]. Journal of Gerontology, 1(2), 35-54. [DOI:10.18869/acadpub.joge.1.2.45] [DOI:10.18869/acadpub.joge.1.2.45]
27. Parker, R., & Pattenden, R. (2009). Strengthening and repairing relationships: Addressing forgiveness and sacrifice in couples education and counselling. Pennsylvania: Citeseer.
28. Righetti, F., & Impett, E. (2017). Sacrifice in close relationships: Motives, emotions, and relationship outcomes. Social and Personality Psychology Compass, 11, e12342. [DOI:10.1111/spc3.12342] [DOI:10.1111/spc3.12342]
29. Righetti, F., Balliet, D., Visserman, M., & Hofmann, W. (2015). Trust and the suppression of emotions during sacrifice in close relationships. Social Cognition, 33(5), 505-19. [DOI:10.1521/soco.2015.33.5.505] [DOI:10.1521/soco.2015.33.5.505]
30. Ruppel, E. K., & Curran, M. A. (2012). Relational sacrifices in romantic relationships: Satisfaction and the moderating role of attachment. Journal of Social and Personal Relationships, 29(4), 508-29. [DOI:10.1177/0265407511431190] [DOI:10.1177/0265407511431190]
31. Sirin, S. R. (2005). Socioeconomic status and academic achievement: A meta-analytic review of research. Review of Educational Research, 75(3), 417-53. [DOI:10.3102/00346543075003417] [DOI:10.3102/00346543075003417]
32. Soltanzade Ahvazi, S. (2013). [A study of a proposed model for the precedents and outcomes of sacrifice in marital life of the parents of female secondary student in Ahvaz (Persian)] [MSc. thesis]. Ahvaz: Shahid Chamran University of Ahvaz.
33. Sprenkle, D. H., & Piercy, F. P. (2005). Research methods in family therapy. Guilford Press: New York.
34. Stafford, L., David, P., & McPherson, S. (2014). Sanctity of marriage and marital quality. Journal of Social and Personal Relationships, 31(1), 54-70. [DOI:10.1177/0265407513486975] [DOI:10.1177/0265407513486975]
35. Stanley, S. M., Whitton, S. W., Sadberry, S. L., Clements, M. L., & Markman, H. J. (2006). Sacrifice as a predictor of marital outcomes. Family Process, 45(3), 289-303. [DOI:10.1111/j.1545-5300.2006.00171.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1545-5300.2006.00171.x]
36. Tang, C. Y., Curran, M., & Arroyo, A. (2014). Cohabitors' reasons for living together, satisfaction with sacrifices, and relationship quality. Marriage & Family Review, 50(7), 598-620. [DOI:10.1080/01494929.2014.938289] [DOI:10.1080/01494929.2014.938289]
37. Totenhagen, C. J., & Curran, M. A. (2011). Daily hassles, sacrifices, and relationship quality for pregnant cohabitors. Family Science, 2(1), 68-72. [DOI:10.1080/19424620.2011.597101] [DOI:10.1080/19424620.2011.597101]
38. Totenhagen, C. J., Curran, M. A., Serido, J., & Butler, E. A. (2013). Good days, bad days Do sacrifices improve relationship quality? Journal of Social and Personal Relationships, 30(7), 881-900. [DOI:10.1177/0265407512472475] [DOI:10.1177/0265407512472475]
39. Troxel, W. M. (2006). Marital quality, communal strength, and physical health [PhD. dissertation]. Pennsylvania: University of Pittsburgh.
40. Van Lange, P. A., Agnew, C. R., Harinck, F., & Steemers, G. E. (1997). From game theory to real life: How social value orientation affects willingness to sacrifice in ongoing close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 73(6), 1330-44. [DOI:10.1037/0022-3514.73.6.1330] [DOI:10.1037/0022-3514.73.6.1330]
41. Van Lange, P. A., Rusbult, C. E., Drigotas, S. M., Arriaga, X. B., Witcher, B. S., & Cox, C. L. (1997). Willingness to sacrifice in close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 72(6), 1373-95. [DOI:10.1037/0022-3514.72.6.1373] [DOI:10.1037/0022-3514.72.6.1373]
42. Whitton, S. W., Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2007). If I help my partner, will it hurt me? Perceptions of sacrifice in romantic relationships. Journal of social and Clinical Psychology, 26(1), 64-91. [DOI:10.1521/jscp.2007.26.1.64] [DOI:10.1521/jscp.2007.26.1.64]
43. Young, V. J., & Curran, M. A. (2016). Intimacy Behaviors and relationship satisfaction for cohabitors: Intimate sacrifices are not always beneficial. The Journal of Psychology, 150(6), 779-92. [DOI:10.1080/00223980.2016.1187110] [PMID] [DOI:10.1080/00223980.2016.1187110]
44. Zhang, H., & Li, T. (2015). The role of willingness to sacrifice on the relationship between urban Chinese wives' relative income and marital quality. Journal of Sex & Marital Therapy, 41(3), 314-24. [DOI:10.1080/0092623X.2014.889057] [PMID] [DOI:10.1080/0092623X.2014.889057]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق