روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
"دوفصلنامه روانشناسی معاصر" با هدف انتشار یافته های اصیل و بدیع علمی در زمینه های مختلف روانشناسی، مبادله اطلاعات علمی بین پژوهشگران و تقویت نهضت تولید علم، مقاله های علمی را در زمینه های مختلف روانشناسی چاپ می کند.   روانشناسی معاصر مقاله های پژوهشی را چاپ می نماید.

 
نشانی مطلب در وبگاه روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران:
http://bjcp.ir/find.php?item=1.42.17.fa
برگشت به اصل مطلب