روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران- فرم عدم تعارض منافع و اصالت مقاله (پیش نیاز ارسال مقاله)
فرم عدم تعارض منافع و فرم اصالت مقاله (اجباری)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نویسنده گرامی
در صورت تمایل برای ارسال مقاله به دوفصلنامه روانشناسی معاصر، لازم است فرم عدم تعارض و اصالت مقاله نویسندگان را تکمیل نمایید و هنگام ارسال مقاله، در قسمت "فایل پیش نیاز ارسال مقاله" فراگذاری کنید.
مقالاتی که فاقد فرم تعهد و فرم تعارض منافع امضا شده باشند، مورد ارزیابی دوفصلنامه روانشناسی معاصر قرار نخواهند گرفت.
برای دریافت فرم تعهد و فرم تعارض منافع، اینجا را کلیک کنید.

 
نشانی مطلب در وبگاه روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران:
http://bjcp.ir/find-1.65.18.fa.html
برگشت به اصل مطلب