روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران- اعطای درجه علمی- پژوهشی
اعطای درجه علمی- پژوهشی به نشریه روانشناسی معاصر

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران:
http://bjcp.ir/find.php?item=1.67.24.fa
برگشت به اصل مطلب