روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
صاحب امتیاز انجمن روانشنـاسی ایران
مدیر مسوول
دکتر شهریار شهیـدی AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
سردبیر
دکتر ابوالقاسم نوری  
سرگروه داوری
 
 
 
 
همکاران
صدیقه صندوقدار، کوثر سیمیاریان، یاسمین صفا، یاسمن صفا، فریده اسدی ، دکتر شهریار شهیدی ، الهه حسینی نژاد
شورای دبیران دوفصلنامه روانشناسی معاصر  
دکتر سید امیر امین یزدی استاد دانشگاه فردوسی مشهد AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر حمید پورشریفی دانشیار دانشگاه تبریز AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر بهروز دولتشاهی  دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر رضا زمانی دانشیار دانشگاه تهران AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر حسین شکرکن  استاد دانشگاه شهید چمران اهواز AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر مهرناز شهرآرای  استاد دانشگاه خوارزمی AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر شهریار شهیدی استاد دانشگاه شهید بهشتی AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر علیرضا کیامنش استاد دانشگاه خوارزمی AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE
دکتر حمیدرضا حسن آبادی

مشاوران نشریه :

دکتر شیوا دولت ابادی 
 دانشیار دانشگاه خوارزمیاستادیار دانشگاه علامه طباطبایی
 
دکتر مهدی درویش استادیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دکتر شهلا البرزی دانشیار دانشگاه شیراز
دکتر عباس پورشهباز دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  

نشانی مطلب در وبگاه روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران:
http://bjcp.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب