روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دوفصلنامه روانشناسی معاصر

(نشریه انجمن روانشناسی ایران)

 «روانشناسی معاصر» با هدف انتشار یافته‌های اصیل و بدیع علمی در زمینه‌های مختلف روانشناسی، مبادله اطلاعات علمی بین پژوهشگران و تقویت نهضت تولید علم، مقاله‌های علمی در زمینه‌های مختلف روانشناسی را چاپ می‌کند. مقاله‌های پژوهشی در اولویت قرار دارند و رعایت نکات زیر برای تنظیم مقاله الزامی است:

* لطفا در هنگام نگارش مقاله، هیــچ گـونه تغییری در پیش فرض های نرم افزار word ایجاد ننمایید.
مقاله باید به صورت نمونه‌ی زیر و با توجه به توضیحات ارائه شده در این صفحه ارائه گردد.

  عنوان: مختصر و متناسب با محتوا

  نام و نشانی نویسنده مسوول: نام، نام خانوادگی، درجه علمی، مرتبه دانشگاهی، نشانی پستی محل کار، تلفن و پست الکترونیکی

  چکیده فارسی: حداقل ۲۰۰ کلمه و حداکثر ۲۵۰ کلمه در یک پاراگراف شامل مقدمه، هدف، روش (نمونه و ابزار) یافته ها، نتیجه‌گیری نهایی و واژه‌های کلیدی (۳ تا ۵ واژه)

  چکیده انگلیسی: معادل و مطابق چکیده فارسی

  مقدمه: بیان مساله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، هدف‌ها، پرسش (ها) و یا فرضیه (های) پژوهش

  روش:

       الف- جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش (شامل نوع طرح پژوهش و روش‌های تحلیل آماری داده‌ها)

        ب- ابزار سنجش با شرح کامل زیرمقیاس‌ها، نمره‌ها، ویژگی‌های روانسنجی در نمونه‌های ایرانی و غیر‌ایرانی با ذکر دو نمونه از سوالات

  یافته‌ها: نتایج پژوهش همراه با جدول‌ها و نمودارهای ضروری مطابق ضوابط و الگوهای APA

بحث: بررسی نتایج پژوهش و تبیین یافته‌ها، شرح پیامدهای عملی و نظری، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها

  پانویس‌ها: توضیحات و معادل لاتین اصطلاحات و اسامی مولفانی که ذکر نامشان در منابع ضرورت ندارد، پایین هر صفحه با شماره‌های مجزا برای هر صفحه

  مراجع: مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است مطابق ضوابط APA به شرح زیر تنظیم شوند: با تاریخ میلادی

 مقاله- نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره، صفحه

 کتاب (تالیف)- نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر

کتاب (ترجمه)- نام خانوادگی و حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار متن اصلی، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان، سال ترجمه، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر

 پایگاه های اینترنتی- ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به روز/ماه/سال نوشته شود.

توجه: در مراجع فارسی، مطابق الگوی APA نام خانوادگی به طور کامل و نام (ها) به صورت اختصاری نوشته شود. و تمامی منابع در بخش پایانی به زبان انگلیسی و با تاریخ میلادی درج گردد.
در بخش منابع انتهای منابع فارسی (In Persian) اورده شود.

 

  ترتیب ارایه مطالب در مورد پژوهش‌های کیفی، مقاله‌های تحلیلی و مروری متناسب با نوع مقاله متفاوت خواهد بود.

 علاوه بر نکات فوق، مقاله بر اساس شرایط زیر بررسی می شود:

  مقاله در هیچ نشریه‌ای چاپ نشده باشد.

  مقاله با نسخه ۲۰۱۳ نرم‌افزار رایانه‌ای Word حداکثر در ۵۰۰۰ کلمه (خط نازنین، اندازه ۱۲، فاصله خطوط ۱/۵، صفحه A۴) تایپ شده باشد.

  دو‌فصلنامه روانشناسی معاصر در رد، اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.

  مسولیت محتوای علمی مقاله با نویسنده یا نویسندگان آن است.

در صورت تصمیم برای ارسال مقاله لازم است  فرم‌های «عدم تعارض» و «اصالت مقاله» را تکمیل نمایید. سپس در هنگام ارسال مقاله، فرم تکمیل شده را در قسمت "فایل پیش نیاز ارسال مقاله" فراگذاری کنید. برای دریافت فرم عدم تعارض و اصالت مقاله اینجا را کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران:
http://bjcp.ir/find-1.48.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب