روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران- پیگیری وضعیت مقاله ارسالی
چگونه وضعیت مقاله ای را که به روانشناسی معاصر ارسال کرده ام، پیگیری کنم؟

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نویسنده گرامی

با تشکر از ارسال مقاله برای "دوفصلنامه روانشناسی معاصر"، نشریه علمی- پژوهشی انجمن روانشناسی ایران، لطفا به دو وضعیتی که ممکن است پس از ارسال مقاله از طریق این پایگاه پیش بیاید، توجه نمایید:
1) در صورتی که مقاله ارسالی در اولویت بررسی دوفصلنامه روانشناسی معاصر قرار نگیرد، ظرف مدت حداکثر بیست روز، این موضوع در قالب پیامی از طریق سایت دوفصلنامه روانشناسی معاصر، به اطلاع نویسنده مسوول خواهد رسید.
2) در صورت رد نشدن مقاله در بررسی اولیه، مقاله در حالت آماده ویرایش قرار می گیرد و همزمان، از طریق ارسال نامه ای، از نویسنده مسوول خواسته می شود که مقاله را مطابق با ساختار شکلی و ضوابط نشریه بازنویسی، و مجددا ارسال نماید. فقط در صورتی که تمام نکات مورد نظر مجله به دقت رعایت شده باشند، مقاله در فرایند داوری قرار می گیرد. دوفصلنامه روانشناسی معاصر شش ماه مهلت دارد تا شما را در جریان نتیجه داوری قرار دهد.
نشانی مطلب در وبگاه روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران:
http://bjcp.ir/find-1.66.19.fa.html
برگشت به اصل مطلب