دوره 13، شماره 1 - ( 5-1397 )                   جلد 13 شماره 1 صفحات 78-88 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
2- استاد، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. ، hosseinain@alzahra.ac.ir
3- استادیار، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده:   (940 مشاهده)

هدف این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی برنامه همراهی بهنگام بر ارتقای گرمی و تعامل والد-کودک در کودکانی انجام شده است که مشکلات رفتاری برونی‌سازی‌شده دارند.
مواد و روش ها روش مطالعه از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه لیست انتظار بوده است. گروه نمونه این پژوهش متشکل از ۲۱ کودک زیر ۶ سال بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس به عنوان کودکانی که مشکلات رفتاری دارند، شناسایی شدند که ۱۰ نفر در گروه آزمایش و ۱۱ نفر در گروه لیست انتظار به صورت تصادفی جای‌گذاری شدند. گروه نمونه در ۱۳ جلسه ۹۰‌دقیقه‌ای در جلسات برنامه همراهی بهنگام به صورت فردی شرکت کردند. ابزار پژوهش، مقیاس سنجش بازی والد-کودک کراولی و اسپایکر (۱۹۸۳) و مقیاس غربال رفتارهای کودکی اولیه بود.
یافته ها تحلیل داده‌ها با استفاده از اندازه‌گیری مکرر MANOVA، تفاوت معناداری را در تحلیل‌های بین‌گروهی، درون‌گروهی و تعامل گروه‌زمان آشکار کرد. آزمون‌های تی مستقل و همبسته نشان داد گرمی و تعامل والد-کودک در گروه آزمایش بهبود معناداری در مقایسه با والدین گروه لیست پیدا کرده است. 
نتیجه گیری نتایج برای گروه آزمایش و لیست انتظار پس از پیگیری ۶ هفته‌ای پایدار بوده است. بر اساس نتایج این پژوهش، برنامه همراهی بهنگام در ارتقای گرمی و تعامل والد-کودک در کودکان زیر ۶ سال که مشکلات رفتاری برونی‌سازی‌شده دارند، اثربخش بوده است.

متن کامل [PDF 4954 kb]   (496 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (119 مشاهده)  
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۱

فهرست منابع
1. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th Ed.). Washington, D.C.: American Psychiatric Association. [DOI:10.1176/appi.books.9780890425596]
2. Aslani, kh., varasteh, M., Amanelahi, M. (2017). [Effectiveness of positive parenting program training on parent-child interaction quality (Persian)]. Counseling Culture and Psychotherapy, 7(28), 183-201.
3. Bagner, D. M., Coxe, S., Hungerford, G. M., Garcia, D., Barroso, N. E., Hernandez, J., et al. (2016). Behavioral parent training in infancy: A window of opportunity for high-risk families. Journal of Abnormal Child Psychology, 44(5), 901-12. [DOI:10.1007/ s10802-015-0089-5] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1007/s10802-015-0089-5] [PMID] [PMCID]
4. Bagner, D. M., Rodríguez, G. M., Blake, C. A., & Rosa‐Olivares, J. (2013). Home‐based preventive parenting intervention for at‐risk infants and their families: An open trial. Cognitive and Behavioral Practice, 20(3), 334-48. [DOI:10.1016/j.cbpra.2012.08.001] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1016/j.cbpra.2012.08.001]
5. Bao, P., Jing, J., Jin, Y., Hu, X., Liu, B., & Hu, M. (2016). Trajectories and the influencing factors of behavior problems in preschool children: A longitudinal study in Guangzhou, China. BMC Psychiatry, 16(1), 178. [DOI:10.1186/s12888-016-0864-z] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1186/s12888-016-0864-z]
6. Biglan, A., Mrazek, P.J., Carnine, D., & Flay, B.R. (2003). The integration of research and practice in the prevention of youth problem behaviors. American Psychologist, 58(6-7), 433-40. [DOI:10.1037/0003-066X.58.6-7.433] [PMID] [DOI:10.1037/0003-066X.58.6-7.433]
7. Bosmans, G., Braet, C., Van Leeuwen, K., & Beyers, W. (2006). Do parenting behaviors predict externalizing behavior in adolescence, or is attachment the neglected 3rd factor? Journal of Youth and Adolescence, 35(3), 373-83. [DOI:10.1007/s10964-005-9026-1] [DOI:10.1007/s10964-005-9026-1]
8. Campbell, S. B., Shaw, D. S., & Gilliom, M. (2000). Early externalizing behavior problems: Toddlers and preschoolers at risk for later maladjustment. Development and psychopathology, 12(3), 467-88. [DOI:10.1017/S0954579400003114] [DOI:10.1017/S0954579400003114]
9. Comer, J. S., Chow, C., Chan, P. T., Cooper-Vince, C., & Wilson, L. A. (2013). Psychosocial treatment efficacy for disruptive behavior problems in very young children: A meta-analytic examination. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 52(1), 26-36. [DOI:10.1016/j. jaac.2012.10.001.] [DOI:10.1016/j.jaac.2012.10.001] [PMID] [PMCID]
10. Crawley, S. B., & Spiker, D. (1983). Mother-child interactions involving two-year-olds with Down syndrome: A look at individual differences. Child Development, 54, 1312-23. [DOI:10.2307/1129684] [PMID]
11. Crnic, K., & Neece, C. L. (2015). Illness and disability. In R. M. Lerner (Eds.), Handbook of child psychology and developmental science. Hoboken: Wiley. [DOI:10.1002/9781118963418.childpsy308] [DOI:10.1002/9781118963418.childpsy308]
12. Deković, M., Janssens, J. M., & Van As, N. M. (2003). Family predictors of antisocial behavior in adolescence. Family Process, 42(2), 223-35. [DOI:10.1111/j.1545-5300.2003.42203.x] [DOI:10.1111/j.1545-5300.2003.42203.x]
13. Eisenberg, N., Cumberland, A., Spinrad, T. L., Fabes, R. A., Shepard, S. A., Reiser, M., et al. (2001). The relations of regulation and emotionality to children's externalizing and internalizing problem behavior. Child Development, 72(4), 1112-34. [DOI:10.1111/1467-8624.00337] [DOI:10.1111/1467-8624.00337]
14. Fox, R. A., Gresl, B. L., Love, J. R., & Rosenwald, M. M. (2017). Early pathways: Home-based mental health services for very young children in poverty (2nd Ed.). Wisconsin: Marquette University Press.
15. Frick, P. J., & Matlasz, T. M. (2018). Disruptive, impulse-control, and conduct disorders. In American Psychiatric Association (Eds.), Developmental Pathways to Disruptive, Impulse-Control and Conduct Disorders (pp. 3-20). Philadelphia: American Psychiatric Association. [DOI:10.1176/appi.books.9780890425596.dsm15] [DOI:10.1176/appi.books.9780890425596.dsm15]
16. Fung, M. P., & Fox, R. A. (2014). The culturally-adapted Early Pathways program for young Latino children in poverty: A randomized controlled trial. Journal of Latina/o Psychology, 2(3), 131-45. [DOI:10.1037/lat0000019] [DOI:10.1037/lat0000019]
17. Gleason, M. M., Goldson, E., Yogman, M. W. (2016). Council on early childhood, committee on psychosocial aspects of child and family health, section on developmental and behavioral pediatrics. Addressing early childhood emotional and behavioral problems. Pediatrics. 138(6), e20163025. [DOI:10.1542/peds.2016-3025] [PMID] [DOI:10.1542/peds.2016-3025]
18. Gresl, B. L., Fox, R. A., & Fleischmann, A. (2014). Home-based parent-child therapy in low-income African American, Caucasian, and Latino families: A comparative examination of treatment outcomes. Child & Family Behavior Therapy, 36(1), 33-50. [DOI:10.1080/07317107.2014.878193] [DOI:10.1080/07317107.2014.878193]
19. Holtz, C. A., & Fox, R. A. (2012). Behavior problems in young children from low-income families: The development of a new screening tool. Infant Mental Health Journal, 33(1), 82-94. [DOI:10.1002/ imhj.20341] [DOI:10.1002/imhj.20341] [PMID]
20. Holmes, J., & Kiernan, K. (2013). Persistent poverty and children's development in the early years of childhood. Policy & Politics, 41(1), 19-42. [DOI:10.1332/030557312X645810] [DOI:10.1332/030557312X645810]
21. Hosokawa, R., & Katsura, T. (2018). Effect of socioeconomic status on behavioral problems from preschool to early elementary school- A Japanese longitudinal study. PLOS One, 13(5), e0197961. [DOI:10.1371/journal.pone.0197961] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1371/journal.pone.0197961]
22. Jones, T. L., & Prinz, R. J. (2005). Potential roles of parental self-efficacy in parent and child adjustment: A review. Clinical Psychology Review, 25(3), 341-63. [DOI:10.1016/j.cpr.2004.12.004] [PMID] [DOI:10.1016/j.cpr.2004.12.004]
23. Kaminski, J. W., Valle, L. A., Filene, J. H., & Boyle, C. L. (2008). A meta-analytic review of components associated with parent training program effectiveness. Journal of Abnormal Child Psychology, 36(4), 567-89. [DOI:10.1007/s10802-007-9201-9] [PMID] [DOI:10.1007/s10802-007-9201-9]
24. Koehn, A. J. & Kerns, K. A. (2017). Parent–child attachment: met analysis of associations with parenting behaviors in middle childhood and adolescence. Attachment & Human Development, 20(4), 378-405. [DOI: 10.1080/14616734.2017.1408131] [DOI:10.1080/14616734.2017.1408131]
25. Levac, A. M., McMay, E., Merka, P., & Reddon-D'Arcy, M. L. (2008). Exploring parent participation in parent training program for children's aggression: Understanding and illuminating mechanisms of change. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 21(2), 78-88. [DOI:10.1111/j.1744-6171.2008.00135.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1744-6171.2008.00135.x]
26. Lorber, M. F., & Egeland, B. (2009). Infancy parenting and externalizing psychopathology from childhood through adulthood: Developmental trends. Developmental Psychology, 45(4), 909-12. [DOI:10.1037/a0015675] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1037/a0015675]
27. Maghrebi Sinaki, H., Hassanzadeh, S., Arjmandnia, A., Khademi, M. (2016). [The effect of teaching communication skills to mothers of children with attention deficit/ hyperactivity disorder on enhancement of parent-child interaction (Persian)]. Developmental Psychology, 13(49), 57-69.
28. Matos, M., Bauermeister, J. J., & Bernal, G. (2009). Parent-child interaction therapy for Puerto Rican preschool children with ADHD and behavior problems: A pilot efficacy study. Family Process, 48(2), 232-52. [DOI:10.1111/j.1545-5300.2009.01279.x] [DOI:10.1111/j.1545-5300.2009.01279.x]
29. Moharreri, F., Soltanifar, A., Khalesi, H., Eslami, N. (2012). [The evaluation of efficacy of the positive parenting for parents in order improvement of relationship with their adolescents (Persian)]. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 55(2), 116-23.
30. Movahed Abtahi, M., & Kerns, K. A. (2017). Attachment and emotion regulation in middle childhood: Changes in affect and vagal tone during a social stress task. Attachment & Human Development, 19(3), 221-42. [DOI:10.1080/14616734.2017.1408131] [DOI:10.1080/14616734.2017.1408131]
31. Pourhossein, R., Habibi, M., Ashoori, A., Ghanbari, N., Riahi, Y., & Ghodrati, S. (2015). revalence of behavioral disorders among preschool children (Persian)]. Journal of Fundamentals of Mental Health, 17(5), 234-9.
32. Qi, C. H., & Kaiser, A. P. (2004). Problem behaviors of low-income children with language delays: An observation study. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 47, 595–609. [DOI:10. 1044/1092-4388(2004/046)] [DOI:10.1044/1092-4388(2004/046)]
33. Rezapour, H., Habibi, M., Ashouri, A., Ghanbari, N., Riyahi, Y., Ghodrati, S. (2015). [Prevalence of behavior disorders in preschool children (Persian)]. Journal of Fundamentals of Mental Health, 17(5), 234-9.
34. Rohner, R. P., & Britner, P. A. (2002). Worldwide mental health correlates of parental acceptance-rejection: Review of cross-cultural and intra cultural evidence. Cross-Cultural Research, 36(1), 16-47. [DOI:10.1177/106939702129146316] [DOI:10.1177/106939702129146316]
35. Roskam, I. (2018). Externalizing behavior from early childhood to adolescence: Prediction from inhibition, language, parenting, and attachment. Development and Psychopathology, 22, 1-13. [DOI:10.1017/S0954579418000135] [PMID] [DOI:10.1017/S0954579418000135]
36. Runcan, P. L., Petracovschi, S., & Borca, C. (2012). The importance of play in the parent-child interaction. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46(2016), 795-9. [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.05.201] [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.05.201]
37. Sanders, M. R., & Woolley, M. L. (2004). The relationship between maternal self efficacy and parenting practices: Implications for parent training. Child: Care, Health and Development, 31(1), 65-73. [DOI:10.1111/j.1365-2214.2005.00487.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1365-2214.2005.00487.x]
38. Sellers, R., Harold, G. T., Elam, K., Rhoades, K. A., Potter, R., Mars, B., et al. (2014). Maternal depression and co-occurring antisocial behaviour: Testing maternal hostility and warmth as mediators of risk for offspring psychopathology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55(2), 112–20. [DOI:10.1111/jcpp.12111] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1111/jcpp.12111]
39. Skinner, E., Johnson, S., & Snyder, T. (2005). Six Dimensions of Parenting: A Motivational Model. Parenting: Science And Practice, 2(5), 175-235 [DOI:10.1207/s15327922par0502_3] [DOI:10.1207/s15327922par0502_3]
40. Steiner, A. M. (2011). A strength-based approach to parent education for children with autism. Journal of Positive Behavior Interventions, 13(3), 178-90. [DOI:10.1177/1098300710384134] [DOI:10.1177/1098300710384134]
41. Thomas, L., & Zimmer-Gembeck, M. (2007). Behavioral outcomes of parent-child interaction therapy and triple P-Positive Parenting Program: A review and meta-analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, 35(3), 475-95. [DOI:10.1007/s10802-007-9104-9] [PMID] [DOI:10.1007/s10802-007-9104-9]
42. van Dijk, R., Deković, M., Bunte, T. L., Schoemaker, K., Zondervan-Zwijnenburg, M., Espy, K. A., et al. (2017). Mother-child interactions and externalizing behavior problems in preschoolers over time: Inhibitory control as a mediator. Journal of Abnormal Child Psychology, 45(8), 1503-17. [DOI:10.1007/s10802-016-0258-1] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1007/s10802-016-0258-1]
43. Vieno, A., Nation, M., Pastore, M., & Santinello, M. (2009). Parenting and antisocial behavior: A model of the relationship between adolescent self-disclosure. Developmental Psychology, 6(45), 1509-19. [DOI:10.1037/a0016929] [PMID] [DOI:10.1037/a0016929]
44. Viera, A. J. & Garrett, J. M. (2005). Understanding Interobserver Agreement: The Kappa Statistic. Family Medicine, 37(5), 360-3. [PMID] [PMID]
45. Wismer Fries, A. B., Shirtcliff, E. A., & Pollak, S. D. (2008). Neuroendocrine dysregulation following early social deprivation in children. Developmental Psychobiology, 50(6), 588-99. [DOI:10.1002/dev.20319] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1002/dev.20319]
46. Wong, S. Y., Lai, A. C., Martinson, I., & Wong, T. K. (2006). Effects of on education program on family participation in the rehabilitation of children with developmental disability. Journal of Intellectual Disabilities, 10(2), 165-89. [DOI:10.1177/1744629506064012] [PMID] [DOI:10.1177/1744629506064012]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق