دوره 12، شماره 2 - ( 11-1396 )                   جلد 12 شماره 2 صفحات 154-171 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشیار، گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران. ، Mojtabaie@riau.ac.ir
2- کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.
چکیده:   (687 مشاهده)
هدف اجتناب تجربه‌ای و آمیختگی ‌شناختی در سبب‌شناسی اختلال‌های روانی نقش دارند؛ از‌این‌رو، شناخت این مؤلفه‌ها در پیشگیری اهمیت فراوانی دارند. هدف این پژوهش هنجاریابی پرسش‌نامه اجتناب و آمیختگی برای جوانان در بین جوانان ایران بود.
مواد و روش ها جامعه هدف، دانش‌آموزان و دانشجویان ۱۵ تا ۲۰ ساله مشغول به تحصیل در شهر تهران بودند. از این میان، ۴۵۰ نفر به شیوه دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های اجتناب و آمیختگی‌ شناختی برای جوانان، بازداری خرس سفید، پذیرش و عمل نسخه دوم، مقیاس تجدیدنظرشده اضطراب و افسردگی کودک و پرسش‌نامه سلامت روان استفاده شد. داده‌ها به روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تجزیه‌وتحلیل شد. 
یافته ها نتایج ضریب آلفای کرونباخ نشان داد این پرسش‌نامه‌ها پایایی قابل قبولی دارند (۰/۸۰). همچنین تحلیل عامل اکتشافی با چرخش واریماکس نشان داد عامل اول ۲۵/۲۵ درصد از واریانس کل را پیش‌بینی می‌کند. روایی عامل تأییدی نیز مدل تک‌عاملی را تأیید می‌کند (۰/۰۶=RMSEA، ۲/۱۳۴=fd/۲X). روایی همگرای پرسش‌نامه نشان داد بین اجتناب و آمیختگی ‌شناختی، اجتناب تجربه‌ای، نشانه‌های اضطراب اجتماعی، حمله وحشت‌زدگی، اضطراب جدایی، افسردگی، اضطراب فراگیر، وسواس فکری‌عملی و فرونشانی تفکر، رابطه مثبت وجود دارد. روایی واگرای پرسش‌نامه نیز نشان داد بین اجتناب و آمیختگی ‌شناختی و سلامت روان رابطه منفی معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری نتایج این پژوهش حاکی از این است که پرسش‌نامه اجتناب و آمیختگی شناختی برای جوانان ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوبی دارد.
متن کامل [PDF 6538 kb]   (277 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (220 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱

فهرست منابع
1. Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2010). Specificity of cognitive emotion egulation strategies: A transdiagnostic examination. Behaviour Research and Therapy, 48(10), 974-83. [DOI: 10.1016/j.brat.2010.06.002] [PMID] [DOI:10.1016/j.brat.2010.06.002]
2. Biederman, J., Faraone, S., Mick, E., & Lelon, E. (1995). Psychiatric comorbidity among referred juveniles with major depression: Fact or artifact. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 34(5), 579-90. [DOI:10.1097/00004583-199505000-00010] [PMID] [DOI:10.1097/00004583-199505000-00010]
3. Boulanger, J. L., Hayes, S. C., & Pistorello, J. (2010). Experiential avoidance as a functional contextual concept. In A. M. Kring., & D. M. Sloan (Eds.), Emotion Regulation and Psychopathology: A Transdiagnostic Approach to Etiology and Treatment (pp. 107-36). New York: Guilford Press.
4. Brown, T. A., Campbell, L. A., Lehman, C. L., Grisham, J. R., & Mancill, R. B. (2001). Current and lifetime comorbidity of the DSM-IV anxiety and mood disorders in a large clinical sample. Journal of Abnormal Psychology, 110(4), 585-99. [DOI:10.1037/0021-843X.110.4.585] [PMID] [DOI:10.1037/0021-843X.110.4.585]
5. Chawla, N., & Ostafin, B. (2007). Experiential avoidance as a functional dimensional approach to psychopathology: An empirical review. Journal of Clinical Psychology, 63(9), 871-90. [DOI:10.1002/jclp.20400] [PMID] [DOI:10.1002/jclp.20400]
6. Clark, L. A. (2005). Temperament as a unifying basis for personality and psychopathology. Journal of Abnormal Psychology, 114(4), 505-21. [DOI:10.1037/0021-843X.114.4.505] [PMID] [DOI:10.1037/0021-843X.114.4.505]
7. Clark, L. A., & Watson, D. (1991). Tripartite model of anxiety and depression: Psychometric evidence and taxonomic implications. Journal of Abnormal Psychology, 100(3), 316-36. [DOI:10.1037/0021-843X.100.3.316] [PMID] [DOI:10.1037/0021-843X.100.3.316]
8. Clark, L. A., Watson, D., & Reynolds, S. (1995). Diagnosis and classification of psychopathology: Challenges to the current system and future directions. Annual Review of Psychology, 46, 121-53. [DOI:10.1146/annurev.ps.46.020195.001005] [PMID] [DOI:10.1146/annurev.ps.46.020195.001005]
9. Feinstein, A. B., Forman, E. M., Masuda, A., Cohen, L. L., Herbert, J. D., Moorthy, L. N., et al. (2011). Pain intensity, psychological inflexibility, and acceptance of pain as predictors of functioning in adolescents with juvenile idiopathic arthritis: A preliminary investigation. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 18(3), 291-8. [DOI:10.1007/s10880-011-9243-6] [PMID] [DOI:10.1007/s10880-011-9243-6]
10. Fergus, T. A., Valentiner, D. P., Gillen, M. J., Hiraoka, R., Twohig, M. P., Abramowitz, J. S., et al. (2012). Assessing psychological inflexibility: The psychometric properties of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth in two adult samples. Psychological Assessment, 24(2), 402-8. [DOI:10.1037/a0025776] [PMID] [DOI:10.1037/a0025776]
11. Forsyth, J. P., & Eifert, G. H. (1996). The language of feeling and the feeling of anxiety: Contributions of the behaviorisms toward understanding the function-altering effects of language. The Psychological Record, 46(4), 607-49. [DOI:10.1007/BF03395189] [DOI:10.1007/BF03395189]
12. Greco, L. A., Lambert, W., & Baer, R. A. (2008). Psychological inflexibility in childhood and adolescence: Development and evaluation of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth. Psychological Assessment, 20(2), 93-102. [DOI:10.1037/1040-3590.20.2.93] [PMID] [DOI:10.1037/1040-3590.20.2.93]
13. Hayes, S. C., & Gifford, E. V. (1997). The trouble with language: Experiential avoidance, rules, and the nature of verbal events. Psychological Science, 8(3), 170-3. [DOI:10.1111/j.1467-9280.1997.tb00405.x] [DOI:10.1111/j.1467-9280.1997.tb00405.x]
14. Hayes, S. C., & Strosahl, K. D. (2004). A practical guide to acceptance and commitment therapy. Berlin: Springer Science & Business Media. [DOI:10.1007/978-0-387-23369-7] [DOI:10.1007/978-0-387-23369-7]
15. Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. New York: Guilford Press.
16. Hayes, S. C., Strosahl, K., Wilson, K. G., & Bissett, R. T. (2004). Measuring experiential avoidance: A preliminary test of a working model. The Psychological Record, 54(4), 553-78. [DOI:10.1007/BF03395492] [DOI:10.1007/BF03395492]
17. Hayes, S. C., Strosahl, K. D., Wilson, K. G., Bissett, R. T., Pistorello, J., Toarmino, D., et al. (2004). Measuring experiential avoidance: A preliminary test of a working model. The Psychological Record, 54(4), 553-78. [DOI:10.1007/BF03395492] [DOI:10.1007/BF03395492]
18. Hayes, S. C., Wilson, K. G., Gifford, E. V., Follette, V. M., & Strosahl, K. (1996). Experiential avoidance and behavioral disorders: A functional dimensional approach to diagnosis and treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64(6), 1152-68. [DOI:10.1037/0022-006X.64.6.1152] [PMID] [DOI:10.1037/0022-006X.64.6.1152]
19. Hayes, S. C., Levin, M., Vilardaga, J., Villatte, J., & Pistorello, J. (2013). Acceptance and Commitment Therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behavior Therapy, 44(2), 180-98. [DOI:10.1016/j.beth.2009.08.002] [DOI:10.1016/j.beth.2009.08.002]
20. Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behavior Research and Therapy, 44(1), 1-25. [DOI:10.1016/j.brat.2005.06.006] [DOI:10.1016/j.brat.2005.06.006]
21. Kashdan, T. B., & Rottenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a fundamental aspect of health. Clinical Psychology Review, 30(7), 865-78. [DOI:10.1016/j.cpr.2010.03.001] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1016/j.cpr.2010.03.001]
22. Livheim, F., Tengström, A., Bond, F. W., Andersson, G., Dahl, J. A., & Rosendahl, I. (2016). Psychometric properties of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth: A psychological measure of psychological inflexibility in youth. Journal of Contextual Behavioral Science, 5(2), 103-10. [DOI:10.1016/j.jcbs.2016.04.001] [DOI:10.1016/j.jcbs.2016.04.001]
23. McEvoy, P. M., Watson, H., Watkins, E. R., & Nathan, P. (2013). The relationship between worry, rumination, and comorbidity: Evidence for repetitive negative thinking as a transdiagnostic construct. Journal of Affective Disorders, 151(1), 313-20. [DOI:10.1016/j.jad.2013.06.014] [PMID] [DOI:10.1016/j.jad.2013.06.014]
24. Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2006). Applied multivariate research: Design and interpretation. Thousand Oaks, California: Sage Publications. [DOI:10.1207/s15327906mbr4104_3] [PMID]
25. Moffitt, T. E., Harrington, H., Caspi, A., Kim-Cohen, J., Goldberg, D., Gregory, A. M., et al. (2007). Depression and generalized anxiety disorder: cumulative and sequential comorbidity in a birth cohort followed prospectively to age 32 years. Archives of General Psychiatry, 64(6), 651-60. [DOI:10.1001/archpsyc.64.6.651] [PMID] [DOI:10.1001/archpsyc.64.6.651]
26. Muris, P., Meesters, C., Herings, A., Jansen, M., Vossen, C., & Kersten, P. (2017). Inflexible youngsters: Psychological and Psychopathological Correlates of the Avoidance and Fusion Questionnaire for youths in nonclinical Dutch adolescents. Mindfulness, 8(5), 1381-92. [DOI:10.1007/s12671-017-0714-1] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1007/s12671-017-0714-1]
27. Renshaw, T. L. (2017). Screening for psychological inflexibility: Initial validation of the Avoidance and Fusion Questionnaire for youth as a school mental health screener. Journal of Psychoeducational Assessment, 35(5), 482-93. [DOI:10.1177/0734282916644096] [DOI:10.1177/0734282916644096]
28. Rodriguez, B. F., Weisberg, R. B., Pagano, M. E., Machan, J. T., Culpepper, L., & Keller, M. B. (2004). Frequency and patterns of psychiatric comorbidity in a sample of primary care patients with anxiety disorders. Comprehensive Psychiatry, 45(2), 129-37. [DOI:10.1016/j.comppsych.2003.09.005] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1016/j.comppsych.2003.09.005]
29. Roemer, L., & Orsillo, S. M. (2002). Expanding our conceptualization of and treatment for generalized anxiety disorder: Integrating mindfulness/acceptance‐based approaches with existing cognitive‐behavioral models. Clinical Psychology: Science and Practice, 9(1), 54-68. [DOI:10.1093/clipsy.9.1.54] [DOI:10.1093/clipsy.9.1.54]
30. Roemer, L., Salters, K., Raffa, S. D., & Orsillo, S. M. (2005). Fear and avoidance of internal experiences in GAD: Preliminary tests of a conceptual model. Cognitive Therapy and Research, 29(1), 71-88. [DOI:10.1007/s10608-005-1650-2] [DOI:10.1007/s10608-005-1650-2]
31. Roger, D. & Najarian, B. (1989). The construction and validation of a new scale for measuring emotion control. Personality and Individual Differences, 10(8), 845-53. [DOI:10.1016/0191-8869(89)90020-2] [DOI:10.1016/0191-8869(89)90020-2]
32. Simon, E., & Verboon, P. (2016). Psychological inflexibility and child anxiety. Journal of Child and Family Studies, 25(12), 3565-73. [DOI:10.1007/s10826-016-0522-6] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1007/s10826-016-0522-6]
33. Sloan, D. M. (2004). Emotion regulation in action: Emotional reactivity in experiential avoidance. Behavior Research and Therapy, 42(11), 1257-70. [DOI:10.1016/j.brat.2003.08.006] [PMID] [DOI:10.1016/j.brat.2003.08.006]
34. Tull, M. T., Gratz, K. L., Salters, K., & Roemer, L. (2004). The role of experiential avoidance in posttraumatic stress symptoms and symptoms of depression, anxiety, and somatization. The Journal of Nervous and Mental Disease, 192(11), 754-61. [DOI:10.1097/01.nmd.0000144694.30121.89] [PMID] [DOI:10.1097/01.nmd.0000144694.30121.89]
35. Wegner, D. M., & Zanakos, S. (1994). Chronic thought suppression. Journal of Personality, 62(4), 615-40. [DOI:10.1111/j.1467-6494.1994.tb00311.x] [DOI:10.1111/j.1467-6494.1994.tb00311.x]
36. Wegner, D. M. (1989). White bears and other unwanted thoughts: Suppression, obsession, and the psychology of mental control. New York: Penguin Press.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق