دوره 12، شماره 2 - ( 11-1396 )                   جلد 12 شماره 2 صفحات 100-113 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2- استاد، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ، afrooz@ut.ac.ir
3- دانشیار، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
4- استادیار، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:   (492 مشاهده)
هدف بدون شک، خانواده نخستین و مهم‌ترین بستر رشد همه‌جانبه انسان محسوب می‌شود و توجه به نظام خانواده اهمیت بسیاری دارد؛ بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامه روان‌شناختی خانواده‌محور بر رضامندی زوجیت والدین شاغل و وابستگی فرزندان نوجوان آنان به بازی‌‌های رایانه‌ای انجام شد.
مواد و روش ها این پژوهش در حیطه تحقیقات شبه‌آزمایشی با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان متأهل شاغل در ستاد سازمان ثبت احوال کشور (۶۱۰ نفر) بودند که از بین آنان ۳۰ نفر واجد شرایط به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. گروه آزمایشی در روند برنامه مداخله روان‌شناختی تدوین‌شده (۱۲جلسه آموزش گروهی، هفته‌ای یک جلسه و هر جلسه ۹۰ دقیقه) تحت آموزش قرار گرفتند. گروه گواه در این مدت هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. ابزار‌های این پژوهش شامل پرسش‌نامه رضامندی زوجیت افروز (۱۳۸۹) و پرسش‌نامه وابستگی به بازی‌‌های رایانه‌ای آیاس و همکاران (۲۰۱۱) بود. تحلیل داده‌ها به روش تحلیل کوواریانس چند‌متغیره و اندازه‌گیری‌‌های مکرر انجام گرفت. 
یافته ها نتایج این پژوهش نشان داد برنامه مداخله روان‌شناختی خانواده‌محورِ استفاده‌شده در این پژوهش، موجب ارتقای رضامندی زوجیت و کاهش وابستگی به بازی‌‌های رایانه‌ای فرزندان نوجوان آنان می‌شود و این نتایج در پیگیری سه‌ماهه نیز پایدار بود.
نتیجه گیری بسته مداخله‌ای این پژوهش را می‌توان برای افزایش رضامندی زوجیت و کاهش وابستگی فرزندان به بازی‌‌های رایانه به کار برد.
متن کامل [PDF 7512 kb]   (283 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (158 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱

فهرست منابع
1. Afrooz, Gh. A. (2013). [Family for everyone and everyone for the family (Persian)]. Paper presented at The First Congress of the Islamic Model of Iran Progress, Tehran, Iran, 30-31 May 2012.
2. Afrooz, Gh. A. (2014). [Psychology of marriage and the glory of being a spouse (Persian)]. 5th edition. Tehran: University of Tehran.
3. Almasi, A., & Akuchekian, S. H., & Maracy, M. R. (2013). Religious Cognitive-Behavior Therapy (RCBT) on marital satisfaction OCD patients. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 504-8. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.06.593] [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.06.593]
4. Amtaeh, F., & Asadi, J. (2015). The effectiveness of training life skills on life satisfaction of women Heads of household sponsored by Welfore Organization. International Journal of Basic Sciences & Applied Research, 4(spz), 16-8.
5. Azizi, A., Esmaeili, R., Dehghan Manshadi, S. M., Esmaeili, S. (2016). [The effectiveness of life skills training on marital satisfaction in divorce applicant couples (Persian)]. Iran Journal of Nursing, 29(99-100), 22-33. [DOI:10.29252/ijn.29.99.100.22] [DOI:10.29252/ijn.29.99.100.22]
6. Bronfenbrenner, U. (1974). Is early intervention effective? Teachers College Record, 76(2), 279-303.
7. Chung, M. S. (2014). Pathways between attachment and marital satisfaction: The mediating roles of rumination, empathy, and forgiveness. Personality and Individual Differences, 70, 246-51. [DOI:10.1016/j.paid.2014.06.032] [DOI:10.1016/j.paid.2014.06.032]
8. Curcio, A. L., Mak, A. S., & George, A. M. (2013). Do adolescent delinquency and problem drinking share psychosocial risk factors? A literature review. Addictive Behaviors, 38(4), 2003-13. [DOI:10.1016/j.addbeh.2012.12.004] [PMID] [DOI:10.1016/j.addbeh.2012.12.004]
9. Dalvand, H., Rasafiani, M., & Bagheri, H. (2014). [Family Centered Approach: A literature the review (Persian)]. Journal of Modern Rehabilitation, 8(1), 1-9.
10. Faramarzi, S. & Afrooz, Gh. A. (2009). [The effect of family-centered psychological and educational interventions on the mental health of fathers with Down syndrome children (Persian)]. Journal of Psychology, 13(3), 272-88.
11. Fishman, E. A., & Meyers, S. A. (2000). Marital satisfaction and child adjustment: Direct and mediated pathways. Contemporary Family Therapy, 22(4), 437-52. [DOI:10.1023/A:1007848901640] [DOI:10.1023/A:1007848901640]
12. Griffiths, M. (2009). Online computer gaming: Advice for parents and teachers. Education and Health, 27(1), 3-6.
13. Griffiths, M. D., Kuss, D. J., & King, D. L. (2012). Video game addiction: Past, present And future. Current Psychiatry Reviews, 8(4), 308-18. [DOI:10.2174/157340012803520414] [DOI:10.2174/157340012803520414]
14. Ghasemzadeh, S., Afrooz, Gh. A., Behpajooh, A., & Shokoohi Yekta, M. (2017). [The effectiveness of psychotherapy based on intra -family relationships enrichment on mothers' parenting skills and clinical symptoms of children with behavioral problems (Persian)]. Journal of Psychological Study, 13(1), 7-24.
15. Gholamrezaei, S., Hosseini, H., & Kariminejad, K. (2017). [The impact of cognitive-behavioral training program on marital satisfaction of women with hypoactive sexual desire (Persian)]. Family Pathology, Counselling & Enrichment Journal, 2(4), 15-30.
16. Griffiths, M. (2009). Online computer gaming: Advice for parents and teachers. Education and Health, 27(1), 3-6.
17. Griffiths, M. D., Kuss, D. J., & King, D. L. (2012). Video game addiction: Past, Present And Future. Current Psychiatry Reviews, 8, 308-18. [DOI:10.2174/157340012803520414]
18. Griffiths, M. D., & Pontes H. M. (2014). Internet addiction disorder and internet gaming disorder are not the same. Journal of Addiction Research & Therapy, 5, e124. [DOI:10.4172/2155-6105.1000e124] [DOI:10.4172/2155-6105.1000e124]
19. Hosseinpour, M., Shahrooei Sh., & Ebadi, N. (2009). [The effectiveness of cognitive-behavioral family therapy education on marital satisfaction (Persian)]. New Findings in Psychology Social Psychology, 4(11), 95-106.
20. Hosseini, A., Rasouli, M., Davarniya, R., Babaei Gharmkhani, M. (2016). the effect of group training based on practical application of intimate relationship skills program on marital relationships quality. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences, 24(2), 8-17. [DOI:10.18869/acadpub.sjimu.24.2.8]
21. Howarth, R., & Fisher, P. (2005). Pupils with emotional and behavioural difficulties, Teacher's Guide [A. Behpajooh, H. Hashemirazini, Persian Trans]. Tehran: Anjoman-e Oliya va Morabiyan.
22. Jalali, I., Ahadi, H., & Kiyamanesh, A. (2016). [The effectiveness of family training based on Olson approach for family adaptation and cohesion (Persian)]. Journal of Psychological Models and Methods, 7(24), 1-22.
23. Khajeddin, N., Riahi, F., Salehi-Veysi, M., & Izadi-Mazidi, S. (2010). Effects of life skills workshops on marital satisfaction. Iranian Journal of Psychiatry and Sciences, 4(2), 42-6.
24. Khalatbari, J., Ghorbanshiroudi, S., Azari, K. N., Bazleh, N., & Safaryazdi, N. (2013). The relationship between marital satisfaction (based on religious criteria) and emotional stability. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 869-73. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.06.664] [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.06.664]
25. Lemmens, J. S., Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2009). Development and validation of a game addiction scale for adolescents. Media Psychology. 12(1), 77-95. [DOI:10.1080/15213260802669458] [DOI:10.1080/15213260802669458]
26. Liddle, H. A., Rowe, C. L., Dakof, G. A., Ungaro, R. A., & Henderson, C. E. (2006). Early intervention for adolescent substance abuse: Pretreatment to posttreatment outcomes of a randomized clinical trial comparing multidimensional family therapy and peer group treatment. Journal of Psychoactive Drugs, 36(1), 49-63. [DOI:10.1080/02791072.2004.10399723] [PMID] [DOI:10.1080/02791072.2004.10399723]
27. Morrison, G. R., Russian, S. M., & Camp, G. E. (2008). Effective learning design [Gh. Rahimi Dost, Persian Trans.] Ahvaz: Shahid Chamran University of Ahvaz.
28. Nooripour, R., ZadeMohammadi, A., Dastras, M., & Sargolzai, M. (2014) [The effectiveness of Life skills training on enhancement of self-esteem and marital satisfaction among addicts in treatment period]. Research on Addiction. 28(8), 37-48.
29. Parvin, N., Fatemi, A., Aminian, F., & Rafiee-Vardanjani, L. (2014). [Effectiveness of life training skills on marital satisfaction of female nurses in Hajar Hospital in Shahrekord city- a clinical trial (Persian)]. Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3(1), 37-46.
30. Perloe, A., Esposito-Smythers, C., Curby, T. W., & Renshaw, K. D. (2014). Concurrent trajectories of change in adolescent and maternal depressive symptoms in the TORDIA study. Journal of Youth and Adolescence, 43(4), 612-28. [DOI:10.1007/s10964-013-9999-0] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1007/s10964-013-9999-0]
31. Rahmani, A., Merghati Khoei, E., & Alah Gholi, L. (2009). Sexual satisfaction and its relation to marital happiness in Iranians. Iranian Journal of Public Health, 38(4), 77-82.
32. Sajjadi, S., Ghaderi Sanavi, R. A., Farhoudian, A., Mohagheghi Kamal, S. H., Rezasoltani, P., & Azadchehr, M. J. (2015). [Effectiveness of life skills training on marital satisfaction among young couples (Persian)]. Social Welfare, 15(56), 133-49.
33. Salimi, H., Mohsenzadeh, F., Nazari, A. M., & Gohari, S. (2015). Prediction of marital satisfaction base on religious belief. GMP Review, 17, 214-221.
34. Shimazu, A., Demerouti, E., Bakker, A. B., Shimada, K., & Kawakami, N. (2011). Workaholism and well-being among Japanese dual-earner couples: A spillover-crossover perspective. Social Science & Medicine, 73(3), 399-409. [DOI:10.1016/j.socscimed.2011.05.049] [PMID] [DOI:10.1016/j.socscimed.2011.05.049]
35. Shokoohi Yekta, M., Zamani, N., Akram P., & Akbari Zardkhaneh, S. (2011). [The effectiveness of anger management training on parents anger expression and control (Persian)]. Developmental Psychology, 7 (26), 137-46.
36. Shokoohi Yekta, M., Akram P., & Shahian, A. (2012). [Family psychology (Persian)]. Tehran: Teymurzadeh.
37. Sydow, K., Retzlaff, R., Beher, S., Haun, M. W., & Schweitzer, J. (2013). The efficacy of systemic therapy for childhood and adolescent externalizing disorders: A systematic review of 47 RCT. Family Process, 52(4), 576-618. [DOI:10.1111/famp.12047] [PMID] [DOI:10.1111/famp.12047]
38. Tavakol, Z., Moghadam, Z. B., Nasrabadi, A. N., Iesazadeh, N., & Esmaeili, M. (2016). Marital satisfaction through the lens of Iranian women: A qualitative study. The Pan African Medical Journal, 25, 208. [DOI:10.11604/pamj.2016.25.208.9769] [PMID] [PMCID] [DOI:10.11604/pamj.2016.25.208.9769]
39. Yousefi, N. (2016). [Effectiveness of life skills training in marital satisfaction and couples hopefulness (Persian)]. Journal of Family Psychology, 3(1), 59-70.
40. Vallejos, M., & Capa, W. (2010). Video game: Addiction and predictor C. Av. Psicol, 18(1), 103-10.
41. Zamani, B. E., Abedini, Y., & Kheradmand, A. (2012). Internet addiction based on personality characteristics of high school students in Kerman, Iran. Addict & Health, 3(3-4), 85-91. [PMID] [PMCID]
42. Zare, Z., Golmakani, N., Shareh, H., & Khadem, N. (2014). Factors related to marital satisfaction in primiparous women during postpartum period. Journal of Midwifery and Reproductive Health, 2(2), 120-7. [DOI:10.22038/JMRH.2014.2266]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به روانشناسی معاصر،دوفصلنامه انجمن روانشناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق